Základní literatura

  • Důvodové zprávy
    Stanoviska SMO ČR, KANCL, ČNB, ÚOOÚ, ÚOHS, NSZ
  • Věstníky NKÚ, MŽP, MZe, krajů, vlády, orgánů státní správy
    Sborníky Veřejného ochránce právFinanční zpravodaj, Cenový věstník
  • Právní newslettery
  • Časopisy (Acta MUP / Acta Universitatis Carolinae ludirida / Ad notam / Aplikace práva / Bulletin advokacie /Bulletin Centra pro lidská práva a technologie / Bulletin Komory daňových poradců / Bulletin NS Oddělení analytiky a srovnávacího práva / Časopis pro právní vědu a praxi / Časopis zdravotnického práva a bioetiky / Evropský sbor pro ochranu osobních údajů / Forenzní vědy, právo a kriminalistika / Informační listy ÚOHS / Komorní listy / Právněhistorické studie / Právní labyrint / Právnické listy / Právo a bezpečnost / Právo21 /Revue pro právo a technologie / Soudce / Správní právo / Státní veterinární správa-aktuality / Státní zemědělská a potravinářská inspekce – aktuallity /The Lawyer Quarterly / Zprávy Ministerstva financí)
  • Vybrané monografie z nakladatelství Linde, Masarykova univerzita, Wolters Kluwer (více než 250 titulů)

 

„ASPI používám při své práci, právním poradenství, vzdělávání a psaní odborných textů v oblasti školství, doslova každý den. Díky ASPI vím, že vždy pracuji s aktuálním zněním právních předpisů.“

Monika Puškinová

školení, poradenství, kontroly pro školy a školská zařízení