Aktuality - úroda novinek v září

Úroda novinek v září

Zářijová nabídka přináší následující novinky – praktický komentář k zákonu o ochraně přírody a krajiny a 3 další komentáře, Průvodce Daně, Navigátor Transferové ceny a zaktualizované další Navigátory, 40 zajímavých monografií…

 KOMENTÁŘE – NOVĚ ZAŘAZENÉ

Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků. (270/2010 Sb.) – specializace Daně a poplatky
Zákon o ochraně přírody a krajiny  (114/1992 Sb.) – specializace Životní prostředí
Zákon o prevenci závažných havárií (224/2015 Sb.) -specializace Pracovní právo a sociální zabezpečení I, Pracovní právo a sociální zabezpečení II
Zákon o předcházení ekologické újmě (167/2008 Sb.) – specializace Životní prostředí


ASPI  PRŮVODCE – NOVINKA

Průvodce Daně – nově součást specializace Daně a poplatky


ASPI NAVIGÁTOR

Transferové ceny – nově zařazen jako součást specializace Daně a poplatky

Aktualizovány tyto Navigátory

Celní řízení
Daňový řád
Katastr nemovitostí
Občanský soudní řád
Pracovní právo
Přestupky
Správní řád
Svobodný přístup k informacím
Trestní odpovědnost právnických osob
Trestní řád
Vymáhání pohledávek
Zadávání veřejných zakázek


MONOGRAFIE

Nakladatelství Wolters Kluwer

Corporate governance společností s účastí státu – specializace Právo obchodních korporací
Citační analýza judikatury: metody, techniky a případové studie – specializace – Stavovské předpisy pro soudnictví
Formální důkazní břemeno státního zástupce v trestním řízení – specializace – Trestní právo
Pracovnělékařské služby, 3. vydání – specializace Pracovní právo a sociální zabezpečení II
Předpoklady vzniku odpovědnosti za újmu v soukromém právu – specializace Občanské právo hmotné a procesní II
Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 4. vydání – specializace Účetnictví
Společenství vlastníků jednotek. Praktická příručka – specializace Občanské právo hmotné a procesní II
Vybraná judikatura z oblasti trestní odpovědnosti právnických osob – specializace Trestní právo
Vybraná judikatura z oblasti uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení s komentářem – specializace Insolvence
Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení –  specializace Správní právo – obecné předpisy
Zaměstnanecké participativní modely – specializace Pracovní právo a sociální zabezpečení II
Tabulky a informace pro daně a podnikání 2021 – specializace Daně a poplatky

 Nakladatelství Leges

Tajemství v českém právním řádu – specializace Ústavní právo
Zákaz diskriminace z pracovněprávních vztahů – specializace Pracovní právo a sociální zabezpečení II

 Nakladatelství Grada

DPH 2021 – specializace Daně a poplatky
Mzdové účetnictví 2021 – specializace Účetnictví

Nakladatelství MUNI – k dispozici všem předplatitelům ASPI

Pobytová oprávnění studentů v České republice
Správní vyhoštění s důrazem na správní uvážení a neurčité právní pojmy
Cofola International 2020: Brexit and its Consequences
Trestní odpovědnost právnické osoby a člen statutárního orgánu
Zemědělské právo v době klimatické krize
Závislá práce a výkon umělecké činnosti
Právní aspekty sdílení dat v rámci informačních technologií konceptu smart city v dopravě
Moderní regulatorní metody ochrany osobních údajů
Právní aspekty evropských fondů finanční asistence
Nové jevy v ekonomické kriminalitě
Půda v právních vztazích – aktuální otázky
Universal, Regional, National. Ways of the Development of Private International Law in 21st Century
Vybrané právní otázky fiskální odpovědnosti státu
Stavební právo a požadavky Evropské unie v oblasti ochrany životního prostředí

PŘELOŽENÁ LEGISLATIVA

Do modulu Přeložená legislativa – anglické překlady byly zapracovány novely č.
261/2021 Sb. (změna insolvenčního zákona)
284/2021 Sb. (změna ZDPH a ZDP)
285/2021 Sb. (změna ZDP)
286/2021 Sb. (změna OSŘ, ZDP a zákona o mezinárodním právu soukromém)

Do modulu Přeložená legislativa – německé překlady byly zapracovány novely č.
284/2021 Sb. (změna ZDPH a ZDP)
285/2021 Sb. (změna ZDP)
286/2021 Sb. (změna ZDP a zákona o mezinárodním právu soukromém)