Srpnová žeň novinek a aktualizací v ASPI

Obohatili jsme autorský obsah nejrozsáhlejší online knihovny o zajímavé monografie, aktualizovali jsme řadu komentářů a také doplnili a zaktualizovali Praktický manuál k ZOK.

KOMENTÁŘE – nově zařazené do nabídky ASPI 2020

Zákon o platebním styku (370/2017 Sb.) – specializace Finanční právo – banky, fondové podnikání a cenné papíry

KOMENTÁŘE – všichni předplatitelé příslušných komentářů získávají následující aktualizace 

Zákon o evidenci tržeb (112/2016 Sb.), právní stav k 3. 6. 2020 – specializace Daně a poplatky

Zákon o sociálně právní ochraně dětí (359/1999 Sb.), právní stav k 1. 7. 2020 – specializace Občanské právo hmotné a procesní I, Občanské právo hmotné a procesní II

Zákon o státní službě (234/2014 Sb.), právní stav k 1. 4. 2020- specializace Správní právo – obecné předpisy

Zákon o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.), právní stav k 1. 8. 2020 – specializace Správní právo – obecné předpisy

Zákon o vojácích z povolání (221/1999 Sb.), právní stav k 31. 7. 2020 – specializace Veřejné sbory

Veterinární zákon (166/1999 Sb.), právní stav k 1. 7. 2020 – specializace Správní právo – zvláštní předpisy

PRAKTICKÝ MANUÁL K ZOK

Nově jsme doplnili a aktualizovali Praktický manuál k zákonu o obchodních korporacích, který řeší konkrétní problémy korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí. Aktuálně jsme zařadili 18 nových řešení a aktualizovali 197 záznamů.

MONOGRAFIE A PRAKTICKÉ PŘÍRUČKY –  nově zařazené do nabídky ASPI 2020

Všem uživatelům ASPI jsme doplnili aktuální monografii Covid-19: Přijatá opatření a náhrada újmy

Nakladatelství Wolters Kluwer

Nemovité věci v podnikání, 4. vydání – specializace Daně a poplatky

Ochrana osobních údajů v kontextu judikatury Soudního dvora EU, výkladových pokynů a stanovisek – specializace Ochrana osobních údajů (GDPR), Ochrana osobních údajů (GDPR) – Veřejná správa

Pozemkové vlastnictví

Smlouvy o rozvoji území obcí. Když je investor za humny– specializace Správní právo – zvláštní předpisy

Zvláštní způsoby uzavírání smluv. Jednostranné sliby– specializace Občanské právo hmotné a procesní II

Nakladatelství Grada

Anglicko-český a česko- anglický slovník. Architektura a stavitelství – specializace Stavebnictví

Církevní dějiny. Antika a středověk / Církevní dějiny. Novověk – specializace Církve

Daně z příjmů (2020) – balíček Daně

Finanční analýza, 6. vydání (2019) / Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady – specializace Finanční právo – banky, fondové podnikání a cenné papíry

Finanční řízení komerčních pojišťoven – specializace Finanční právo – banky, fondové podnikání a cenné papíry

Finanční trhy – specializace Finanční právo – banky, fondové podnikání a cenné papíry

Do balíčků Daně a Účetnictví jsme zařadili: Finanční účetnictví veřejného sektoru / Jak číst účetní výkazy / Zákon o účetnictví / Zákoník práce 2020 

JUDIKATURA

Do judikatury jsme v průběhu července zařadili 190 rozhodnutí nového Rady pro rozhlasové a televizní vysílání – přibývat budou nová rozhodnutí a během krátké doby budou doplněna všechna dosavadní rozhodnutí Rady.

PŘELOŽENÁ LEGISLATIVA
Zařazeny byly novely 283/2000 Sb. (novela daňového řádu a zákona o DPH) a 299/2020 Sb. (novela zákona o daních z příjmů, zákona o DPH a zákona o mezinárodní justiční spolupráci při správě daní.

ČLÁNKY A DALŠÍ DOKUMENTY

Nově zařazujeme pro všechny uživatele zprávy a aktuality Státní zemědělské a potravinářské inspekce a Státní veterinární zprávy.

Nové kurzy v online školeních ASPI

Online školení ASPI zdarma pokračují a rozšiřujeme pro vás nabídku kurzů.

Nově jsme pro zkušenější uživatele klasického ASPI s instalací připravili sérii webinářů na vybraná témata:

  1. Fulltextové vyhledávání
  2. Časová (konsolidovaná) znění předpisů, zpracování a zapracovávání novel (změn) do novelizovaných předpisů.
  3. Základní předpis (zákon) a jeho prováděcí předpisy
  4. Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) a jeho vstup do rozhodování národní justice prostřednictvím předběžných otázek SDEU.
  5. Místní samospráva (ÚSC) o samosprávě a pro samosprávu
  6. Komentáře, monografie a praktické příručky v prostředí ASPI
  7. Periodická literatura – články, aktuality
  8. Veřejné zakázky – standardní, specifické a speciální postupy zpracování rozhodnutí
  9. Předpisy EU v prostředí ASPI ve vztahu k národní právní úpravě

Těšíme se na setkání online, stačí si jen na skoleni.aspi.cz vybrat kurz a přihlásit se co nejdříve.