Právní obor

Právo obchodních korporací včetně Průvodce

Komentáře k předpisům

Komentáře k předpisům

Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) (zrušeno 89/2012 Sb.)
J. Pokorná, Z. Kovařík, Z. Čáp a kolektiv

Zákon o nabídkách převzetí (104/2008 Sb.)
J. Lasák, P. Vybíral, L. Jemelka, J. Kotásek, L. Němec a kolektiv

Zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
J. Lasák, J. Pokorná, Z. Čáp, T. Doležil a kolektiv
Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev – Praktický komentář (125/2008 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
J. Šafránek, L. Laštovičková, T. Podškubka, J. Hlaváč, L. Pěsna
Zákon o státním podniku (77/1997 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2019
J. Lasák, P. Vybíral, L. Jemelka, J. Kotásek, L. Němec a kolektiv
Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (304/2013 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
P. Hampel, I. Walder

Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (304/2013 Sb.) – Praktický komentář
P. Lavický a kolektiv

komentované vzory smluv - ikona

Komentované vzory smluv a podání – Právo obchodních korporací

Ikona - vybraná judikatura v ASPI

Vybraná judikatura – Právo obchodních korporací

Monografie - ikona

Monografie a praktické příručky

Akciová společnost
T. Dvořák

Akciová společnost a rozptýlené vlastnictví
A. Borkovec – Nakladatelství Leges

Akcionářské dohody
K. Csach, B. Havel a kolektiv

Compliance programy (nejen) v České republice ZAŘAZENO V ROCE 2019
K. Hurychová, M. Sýkora

Corporate Governance
K. Hurychová, D. Borsík a kol.

Corporate governance společností s účastí státu ZAŘAZENO V ROCE 2021
B. Havel / K. Csach
Deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu obchodní korporace vůči třetím osobám ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
J. Flídr
Dlouhodobý finanční management ZAŘAZENO V ROCE 2019
M. Hrdý

Družstvo v novém soukromém právu a v právní praxi
Z. Čáp, J. Čáp, M. Machala

Fiduciární povinnosti orgánů společnosti na pomezí korporátního, insolvenčního a trestního práva ZAŘAZENO V ROCE 2021
B. Havel, L. Žitňanská

Franchising – Právo prakticky
J. Ctibor, I. Horáčková

Likvidace podniku ZAŘAZENO V ROCE 2019
V. Pelikán - Nakladatelství Grada
Nová společnost s ručením omezeným - 4. aktualizované vydání ZAŘAZENO V ROCE 2021
L. Nosková, M. Pravdová

Obecně prospěšná společnost
T. Dvořák

Obchodní korporace a ochrana slabší strany
S. Černá

Obchodní podmínky v mezinárodních obchodních vztazích B2B ZAŘAZENO V ROCE 2021
M. Selucká, L. Veselá - Nakladatelství Leges
Obchodní podmínky v mezinárodním obchodním styku ZAŘAZENO V ROCE 2020
L. Veselá - Nakladatelství Leges

Obchodní právo 5. díl – Odpovědnost
I. Pelikánová

Obchodní společnosti pohledem Corporate governance ZAŘAZENO V ROCE 2021
T. Moravec, L. Andreisová - Nakladatelství Grada

Odměňování exekutivy akciových společností
K. Hurychová, O. Trubač, M. Vrajík

Odpovědnost členů statutárních orgánů právnických osob ZAŘAZENO V ROCE 2019
L. Novotná Krtoušová

Osobní obchodní společnosti ve světle rekodifikace
T. Dvořák

Podíl ve společnosti s ručením omezeným (praktická příručka)
T. Kajnar – Nakladatelství Leges

Postavení jednatele – právní a daňový pohled ZAŘAZENO V ROCE 2019
M. Pravdová, E. Dvořáková - Nakladatelství Grada
Právo obchodních korporací - Casebook ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
R. Ruban
Prozařování OECD principů corporate governance do národních kodexů dobré správy obchodních korporací ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
B. Havel, I. Štenglová

Přeměny obchodních korporací
T. Dvořák

Smluvní režim výkonu funkce ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
B. Havel, K. Csach, L. Žitňanská

Společnost s ručením omezeným – Právo prakticky
V. Filip, D. Fyrbach

Společnost s ručením omezeným
T. Dvořák

Účetní a daňové souvislosti zákona o obchodních korporacích
J. Skálová

Ukončení podnikání
J. Ondřej a kolektiv

Vnější a vnitřní kontrola z pohledu managementu
V. Králíček, J. Molín

Výluční zástupci podnikatele ZAŘAZENO V ROCE 2019
K. Eichlerová
Výkon hlasovacího práva v akciové společnosti ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
L. Slavíková
Zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.) s komentářem ZAŘAZENO V ROCE 2019
L. Josková, P. Pravda - Nakladatelství Grada
Zákon o státním podniku v praxi ZAŘAZENO V ROCE 2019
J. Muroň - Nakladatelství Grada
Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) ZAŘAZENO V ROCE 2019
J. Ondřej a kolektiv
Zastoupení podnikatele ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
K. Eichlerová
Zrušení a zánik obchodních korporací s likvidací ZAŘAZENO V ROCE 2021
J. Pokorná, I. Fučík, M. Janovec, J. Pešičková, E. Tomášková

Zveřejňování obchodních korporací
J. Strouhal a kolektiv

Přeložená legislativa – anglický jazyk

Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) – Commercial Code

Přeložená legislativa – německý jazyk

Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) – Handelsgesetzbuch

Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele: 683 Kč
(při roční fakturaci)

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.