Právní obor

Pracovní právo a sociální zabezpečení včetně Průvodce

Komentáře k předpisům

Komentáře k předpisům

Antidiskriminační zákon (198/2009 Sb.). Praktický komentář ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
J. Tomšej
Nařízení vlády České republiky okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci (198/2009 Sb.). ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
M. Košnar
Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích (591/2006 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2020
J. Vala
Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti (592/2006 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2020
J. Vala

Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí (101/2005 Sb.)
J. Vala

Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (378/2001 Sb.). ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
J. Valal

Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů (375/2017 Sb.)
J. Vala

Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinnen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky (198/2009 Sb.). ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
J. Valal
Nařízení vlády o způsobu organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinnen zajistit při práci s chovem zvířat (339/2017 Sb.) ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
J. Vala
Nařízení vlády o bližších požadvacích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru (339/2017 Sb.) ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
J. Vala

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ČR o zprostředkovatelích a ukládání kolektivních smluv vyššího stupně (16/1991 Sb.)
P. Tröster, P. Knebl

Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb - FKSP (114/2002 Sb.) ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
Z. Morávek, P. Krausová
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi – Praktický komentář (389/2011 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
P. Beck, I. Grunerová, M. Pavelková

Vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích (180/2015 Sb.)
P. Motyčková

Zákon o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení (250/2021 Sb.) ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
L. Kyselová
Zákon o důchodovém pojištění (155/1995 Sb.) ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
R. Lang, V. Voříšek
Zákon o inspekci práce (251/2005 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
J. Stádník, P. Kieler, M. Štefko

Zákon o kolektivním vyjednávání (2/1991 Sb.)
P. Tröster, P. Knebl

Zákon o kolektivním vyjednávání – Praktický komentář (2/1991 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
J. Pichrt a kolektiv
Zákon o nemocenském pojištění (187/2006 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
J. Přib, Š. Chotěborská, K. Cimlerová
Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (118/2000 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
P. Seidl
Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení – Praktický komentář (582/1991 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
V. Voříšek a kolektiv
Zákon o pojistném na sociální zabezpečení (589/1992 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
K. Cimlerová, Š. Chotěborská
Zákon o pomoci v hmotné nouzi – Praktický komentář (111/2006 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
P. Beck, I. Grunerová, M. Pavelková
Zákon o prevenci závažných havárií (224/2015 Sb.)ZAŘAZENO V ROCE 2021
J. Vala

Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (174/1968 Sb.)
J. Stádník, P. Kieler, M. Štefko

Zákon o veřejném zdravotním pojištění (48/1997 Sb.)
M. Koščík, J. Blatný, J. Král, F. Křepelka, J. Stránský

Zákon o zahraniční službě (150/2017 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2019
M. Smolek, P. Válek, J. Kněžínek, P. Gajdušek, E. Riedlová, I. Chmielová Dalajková, B. Kahle
Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (309/2006 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
J. Stádník, L. Kyselová

Zákon o zaměstnanosti (435/2004 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
Kolektiv autorů

Zákon o životním a existenčním minimu – Praktický komentář (110/2006 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
P. Beck, I. Grunerová, M. Pavelková
Zákoník práce (262/2006 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
P. Hůrka, N. Randlová, J. Doležílek, D. Roučková, M. Vysokajová, S. Doudová, M. Košnar, V. Horna
Zákoník práce – Praktický komentář (262/2006 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
J. Pichrt a kolektiv
Zákoník práce (262/2006 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2021
Nakladatelství Leges - A. Kottnauer / R. Gogová / K. Gritzerová / J. Hochman / H. Úlehlová
komentované vzory smluv - ikona

Komentované vzory smluv a podání – Pracovní právo a sociální zabezpečení

Články a jiné dokumenty

Bezpečnost a hygiena práce

Personální a sociálněprávní kartotéka (PSK)

Práce a mzda

Ikona - vybraná judikatura v ASPI

Vybraná judikatura – Pracovní právo a sociální zabezpečení

Ikona Meritum

Meritum

Mzdy 2021– 2017 PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
B. Šubrt, A. Chládková, P. Bukovjan a kolektiv

Monografie - ikona

Monografie a praktické příručky

Age management v organizacích
H. Urbancová

Analýza alternativních způsobů řešení sporů v pracovněprávních vztazích
J. Pichrt, M. Štefko, J. Morávek

Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti?
J. Pichrt, J. Morávek

Balancování na hraně work-life balance a transparentnosti ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
J. Pichrt, J. Tomšej

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci aneb o čem je součásná BOZP, 3. rozšířené vydání ZAŘAZENO V ROCE 2019
T. Neugebauer

Diskriminace na pracovišti ZAŘAZENO V ROCE 2021
J. Tomšej - Nakladatelství Grada

Evropské mezinárodní právo soukromé v kontextu pracovního práva
T. Kadlecová

Exekuční a ostatní srážky ze mzdy a z jiných příjmů
B. Šubrt

Jak skončit pracovní poměr ZAŘAZENO V ROCE 2019
  L. Nesčáková – Nakladatelství Grada

Kdy do důchodu a za kolik ZAŘAZENO V ROCE 2019
J.Přib – Nakladatelství Grada

Náhrada újmy vzniklé pracovním úrazem či nemocí z povolání ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
K. Demová, M. Vysokajová

Nejčastější pochybení zaměstnavatelů při plnění povinností dle zákoníku práce
E. Janečková

Ochrana osobnosti v pracovněprávních vztazích ZAŘAZENO V ROCE 2021
J. Zahradníček - Nakladatelství Leges

Organization, well-being and flexibility in employment law: current issues ZAŘAZENO V ROCE 2019
J. Tomšej

Personalistika pro manažery a personalisty ZAŘAZENO V ROCE 2019
M. Šikýř – Nakladatelství Grada

Personalistka, 6. vydání ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
A. Chládková, P. Bukovjan

Práce a její právní regulace v Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945)
J. Tauchen

Pracovnělékařské služby, 3. vydání ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
J. Tomšej

Pracovní právo pro neprávníky ZAŘAZENO V ROCE 2019
  L. Neščáková – Nakladatelství Grada

Pracovní právo v praxi
  A. Kottnauer- Nakladatelství Leges

Pracovník v Evropské unii
T. Kunertová- Nakladatelství Leges

Pracuje, pracuješ, pracujeme…
J. Kociánová, J. Zrutský

Proměny odměny ZAŘAZENO V ROCE 2021
J. Pichrt / J. Tomšej

Přechod práv a povinností a hromadné propouštění
N. Randlová

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů ZAŘAZENO V ROCE 2021
L. Jouzová - Nakladatelství Leges
Rovné odměňování mužů a žen v profesionálním sportu ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
D. Linhartová
Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
I. Chmielová Dalajková

Sociální právo EU
I. Tomeš, K. Koldinská, F. Křepelka

Sdílená ekonomika a delikty ZAŘAZENO V ROCE 2019
J. Pichrt

Sdílená ekonomika – sdílený právní problém?
J. Pichrt, R. Boháč, J. Morávek

Sdílená ekonomika tři roky poté – závěry a perspektivy ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
J. Pichrt

Skončení pracovního poměru ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
A. Mlýnková

Služební vztahy a výkon závislé práce
J. Pichrt, M. Kopecký, J. Morávek (eds.)

Systémové řízení bezpečnosti a ochrany zdraví v organizacích
J. Vala

Školení bezpečnosti práce, požární ochrany a motivační školení k prevenci rizik, 2. vydání
T. Neugebauer

Úmluvy mezinárodních organizací a české pracovní právo
P. Janeček

Vnitřní závazné předpisy zaměstnavatele a jiné pracovněprávní úkony ZAŘAZENO V ROCE 2019
L. Neščáková – Nakladatelství Grada

Vybrané aspekty důchodové reformy v České republice ZAŘAZENO V ROCE 2021
M. Kaše - Nakladatelství Grada

Vyhledání a vyhodnocení rizik v praxi, 3. vydání

Výkladová stanoviska Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů – ed.
P. Bukovjan

Výkladová stanoviska Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů – II. díl – ed.
P. Bukovjan

Whistleblowing – minulost, přítomnost, budoucnost ZAŘAZENO V ROCE 2021
J. Pichrt / J. Morávek
Whistleblowing a (nejen) transpoziční legislativa ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
J. Pichrt, J. Morávek
Zákaz diskriminace z pracovněprávních vztahů ZAŘAZENO V ROCE 2021
E. Šimečková- Nakladatelství Leges
Zákoník práce 2022 v výkladem ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
Nakladatelství Grada - J. Tomšej
Zákoník práce 2021 s výkladem ZAŘAZENO V ROCE 2021
J. Tomšej - Nakladatelství Grada

Zákoník práce 2020 s výkladem ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
L. Neščáková- Nakladatelství Grada

Zákoník práce v praxi 2021 ZAŘAZENO V ROCE 2021
J. Tomšej - Nakladatelství Grada

Zákoník práce v praxi 2020 ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
J. Tomšej – Nakladatelství Grada

Zákoník práce v praxi – komplexní průvodce ZAŘAZENO V ROCE 2019
L. Neščáková – Nakladatelství Grada

Zákoník práce v praxi - 4. vydání - komplexní průvodce řešením problémů ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
J. Tomšej

Zaměstnanecké benefity a daně, 5. vydání ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
I. Macháček

Zaměstnanecké participativní modely ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
J. Tomšej, J. Pichrt

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
J. Tomšej

Zdraví a nemoc zaměstnance ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
J. Tomšej – Nakladatelství Grada

Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele: 683 Kč
(při roční fakturaci)

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.