Právní obor

Občanské právo hmotné a procesní

Právní obor Občanské právo hmotné a procesní obsahuje kompletní specializace Občanské právo hmotné a procesní I., Občanské právo hmotné a procesní II.
Nově obsahuje spotřebitelské právo a rozhodčí řízení.

Komentáře k předpisům

Komentáře k předpisům

Exekuční řád (120/2001 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2019
S. Molák a kolektiv

Exekuční řád – Praktický komentář (120/2001 Sb.)
P. Lavický a kolektiv

Chráněny účet (38/2021 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2021
M. Štika
Katastrální zákon (256/2013 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
E. Barešová, I. Bláhová, P. Doubek, B. Janeček, L. Nedvídek, P. Souček
Katastrální vyhláška – Praktický komentář (357/2013 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2020
D. Šustrová, J. Holý, M. Raška
Katastrální zákon (256/2013 Sb.) – Praktický komentář ZAŘAZENO V ROCE 2019
D. Šustrová, P. Borovička, J. Holý

Nařízení o evropském řízení o drobných nárocích (861/2007/ES)
P. Lavický a kolektiv

Nařízení o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II) (864/2007/ES) ZAŘAZENO V ROCE 2020
N. Rozehnalová, K. Csach, Ľ. Gregová Širicová, T. Kyselovská, I. Rohová, D. Sehnálek, J. Valdhans
Nařízení o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I) (593/2008/ES) ZAŘAZENO V ROCE 2020
N. Rozehnalová, K. Csach, Ľ. Gregová Širicová, T. Kyselovská, I. Rohová, D. Sehnálek, J. Valdhans
Nařízení o uznávání a výkonu soudních rozhodnutí „Brusel I” (44/2001/ES) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
M. Kasíková, P. Šuk
Nařázení Vlády České republiky o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím (365/2013 Sb.) - Praktický komentář ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
V. Filip, D. Hebort
Notářský řád – Praktický komentář (358/1992 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
J. Kožiak, D. Vláčil, R. Ruban

Nový katastrální zákon – poznámkové vydání s vybranou judikaturou (256/2013 Sb.)
P. Janků, P. Vrcha, D. Šustrová – Nakladatelství Linde

Občanský soudní řád – Soudcovský komentář (99/1963 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
J. Jirsa a kolektiv - (původně Nakladatelství HBT)

Občanský soudní řád (99/1963 Sb.)
L. David, F. Ištvánek, N. Javůrková, M. Kasíková, P. Lavický a kolektiv – Nakladatelství Wolters Kluwer

Občanský soudní řád – Praktický komentář (99/1963 Sb.)
P. Lavický a kolektiv

Občanský zákoník (89/2012 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
J. Švestka, J. Dvořák, J. Fiala a kolektiv

Občanský zákoník (40/1964 Sb.) (zrušeno 89/2012 Sb.)
J. Fiala, M. Kindl a kolektiv

Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (HK01/2012) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
M. Maisner, V. Trapl

Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů (New York) (74/1959 Sb.)
Ľ. Mičinský, M. Olík a kolektiv

Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (160/1991 Sb.)

Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (160/1991 Sb.) ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
Nakladatelství Leges - M. Malacka, S. Halla, M. Hrnčíříková
Zákon, kterým se mění občanský soudní řád, exekuční řád a některé další zákony (286/2021 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2021
M. Štika

Zákon, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí – Praktický komentář (119/2001 Sb.)
P. Lavický a kolektiv

Zákon o evidenci skutečných majitelů (37/2021 Sb.) - Praktický komentář ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
M. Bastlová, A. Vašková
Zákon o chráněném účtu (38/2021 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2021
M. Štika
Zákon o mediaci (202/2012 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2019
T. Horáček, M. Olík, M. Svatoš

Zákon o mediaci (202/2012 Sb.)
J. Grygar – Nakladatelství Leges

Zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
M. Pauknerová, N. Rozehnalová, M. Zavadilová a kolektiv

Zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.)
P. Dobiáš, M. Hálová, Z. Kovařík a kolektiv – Nakladatelství Leges 

Zákon o náhradním výživném (588/2020 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2021
P.Janková, G.Obermannová
Zákon o obecné bezpečnosti výrobků (102/2001 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
N. Klabusayová
Zákon o ochraně spotřebitele (634/1992 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
B. Vítová
Zákon o zvláštních důvodech zastavení exekuce a o změně zákonů souvisejících (214/2022 Sb.) ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
M. Štika
Zákon o poskytování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů (67/2013 Sb.) - Praktický komentář ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
V. Filip, D. Hebort

Zákon o poskytování součinnosti pro účely řízení před mezinárodními soudy (186/2011 Sb.)
J. Grygar

Zákon o realitním zprostředkování(39/2020 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2021
M. Selucká, M. Losenický, L. Matoušek, J. Mlýnková - Nakladatelství Leges
Zákon o realitním zprostředkování - Praktický komentář(39/2020 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2021
L Slanina, M. Pazdera, T. Grygar - Nakladatelství Leges
Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (216/1994 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
M. Olík, M. Maisner, R. Pokorný, P. Málek, M. Janoušek

Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (216/1994 Sb.)
L. Lisse – Nakladatelství Linde

Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů – Praktický komentář (131/2002 Sb.)
P. Lavický a kolektiv

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí (359/1999 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
M. Macela a kolektiv
Zákon o soudních poplatcích (549/1991 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
J. Večeřa

Zákon o spotřebitelském úvěru (145/2010 Sb.) (zrušeno 257/2016 Sb.)
L. Vacek

Zákon o technických požadavcích na výrobky (22/1997 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
N. Klabusayová
Zákon o veřejných dražbách – Praktický komentář (26/2000 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
R. Valešová, J. Hradil

Zákon o vlastnictví bytů (72/1994 Sb.) (zrušeno 89/2012 Sb.)
J. Čáp / P. Schödelbauerová

Zákon o zvláštních řízeních soudních – komentář s důvodovou zprávou a judikaturou (292/2013 Sb.)
A. Macková, L. Muzikář a kolektiv – Nakladatelství Leges

Zákon o zvláštních řízeních soudních – Praktický komentář (292/2013 Sb.)
P. Lavický a kolektiv

Zákon o zvláštních řízeních soudních – Soudcovský komentář (292/2013 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
J. Jirsa a kolektiv - (původně Nakladatelství HBT)
Zákon směnečný a šekový (191/1950 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
J. Kotásek
Zákon směnečný a šekový (191/1950 Sb.) - komentář šekové části ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
Nakladatelství Leges - R. Chalupa
komentované vzory smluv - ikona

Komentované vzory smluv a podání – Rozhodčí řízení

Články a jiné dokumenty

Časopis vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva (dříve Soudní judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva) ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
Judikatura Evropského soudního dvora ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
Jurisprudence recenzovaný časopis ZAŘAZUJEME V ROCE 2022

Obchodní právo

Právo a rodina

Rodinné listy

Soukromé právo (dříve Rekodifikace a praxe)

Ikona - vybraná judikatura v ASPI

Vybraná judikatura – Občanské právo hmotné a procesní

Přehled judikatury ve věcech náhrady škody II. Odpovědnost státu za škodu způsobenou nesprávným výkonem veřejné moci
P. Vojtek

Vybraná judikatura ve věcech hospodaření s majetkem ČR
M. Spáčil

Vybraná judikatura – Rozhodční řízení

Ikona Meritum

Meritum

Obchodní závazky 2021 ZAŘAZENO V ROCE 2021
P. Liška, K. Marek, M. Janků, K. Dřevínek, Š. Elek, D. Patěk

Speciální databáze judikatury

Soubor rozhodnutí soudů ČR nižších stupňů dle NOZ a ZOK – nepublikovaná judikatura

Aspi navigátor - ikona

ASPI Navigátor

Speciální databáze

Soubor nálezů a usnesení Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR

Aktualizovaný soubor nejdůležitějších a zásadních nálezů a usnesení Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR vybíraný právníky Rozhodčího soudu.

Monografie - ikona

Monografie a praktické příručky

222 otázek a odpovědí k nájemnímu bydlení
S. Křeček – Nakladatelství Leges

Abeceda rodinného práva – Právo prakticky ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
D. Kovářová

Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání – Právo prakticky
J. Eliáš, L. Brim, H. Adamová

Alokace rizik v obchodních smlouvách ZAŘAZENO V ROCE 2021
D. Houska - Nakladatelství Grada

Artificial Legal Entities: Essays on Legal Agency and Liability ZAŘAZENO V ROCE 2019
K. Beran, P. Čech, B. Dvořák, D. Elischer, J. Hrádek, V. Janeček, Z. Kühn, P. Ondřejek

Brněnská normativní civilistika ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
O. Horák

Bytové spoluvlastnictví. Komentář k § 1158-1222 nového občanského zákoníku a k zákonu č. 67/2013 Sb. 2019
  Z. Pražák – Nakladatelství Leges

Culpa in contrahendo
Z. Matula

Darování a jeho podoby v novém soukromém právu
D. Elischer

Dědické právo podle nového občanského zákoníku
D. Kovářová – Nakladatelství Leges

Dědické právo. Praktická příručka ZAŘAZENO V ROCE 2021
M. Sešina / L. Muzikář - Nakladatelství Leges

Dědický statut. Právo rozhodné pro přeshraniční dědické poměry
M. Pfeiffer

Dokazování ZAŘAZENO V ROCE 2021
J. Jirsa / K. Havlíček
Ekonomická analýza deliktního práva ZAŘAZENO V ROCE 2021
M. Sztefek
Fiducie a svěřenský fond ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
V. Lederer

Geometrický plán: příručka pro vyhotovitele i uživatele
M. Kocáb – Nakladatelství Leges

Glosář výrazů a zkratek rozhodčího řízení a ADR ZAŘAZENO V ROCE 2020
V. Trapl

Hledání pravdy v civilním procesu ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
V. Gazda

Insolvenční řízení v kontextu mezinárodního práva soukromého ZAŘAZENO V ROCE 2021
J. Brodec

Instituty českého mezinárodního práva soukromého
N. Rozehnalová

Jak bydlet a podnikat v nájmu ZAŘAZENO V ROCE 2021
L. Veselá - Nakladatelství Grada

Jak správně pronajmout, prodat, koupit dům či byt ZAŘAZENO V ROCE 2019
  L. Dobešová, M. Hrdlička, F. Melzer, K. Ronovská- Nakladatelství Grada

Katastrální (a související) judikatura
P. Janků, P. Vrcha, K. Vrchov – Nakladatelství Linde

Katastr nemovitostí – Právo prakticky, 2. vydání
D. Šustrová, J. Holý, P. Borovička

Kontroverze práva, zdraví a rodiny ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
Nakladatelství Leges - I. Telec

Kritérium obvyklého pobytu v mezinárodním právu soukromém
M. Pfeiffer – Nakladatelství Leges

Kritika právní odpovědnosti
V. Janeček

Listina v kontextu společenských změn ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
J. Kudrna
Lyžařské právo ve Švýcarsku - Právní úprava a judikatura ZAŘAZENO V ROCE 2021
L. Janků - Nakladatelství Leges
Mediace v praxi optikou empirického výzkumu ZAŘAZENO V ROCE 2021
L. Holá, M. Urbanová a kolektiv
Mediace ve spotřebitelských sporech ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
Nakladatelství Leges - B. Vítová, M. Etlíková

Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo Evropské unie
T. Fecák

Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo Evropské unie – II. díl (vývoj v letech 2015-2019)ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
T. Fecák

Mezinárodní právo soukromé EU (Nařízení Řím I, Nařízení Řím II, Nařízení Brusel I), 2. vydání ZAŘAZENO V ROCE 2019
N. Rozehnalová, J. Valdhans, K. Drličková Klára, T. Kyselovská

Nabytí nemovitosti (zapsané v katastru) od nevlastníka
P. Vrcha – Nakladatelství Leges

Nahlížení do spisu ZAŘAZENO V ROCE 2021
P. Mates / P. Černý / T. Lechner / P. Skalka - Nakladatelství Leges

Náhrada škody podle občanského a obchodního zákoníku, zákoníku práce, v oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského zákona
I. Kobliha, D. Elischer – Nakladatelství Leges

Náhrada škody při porušení smluvní a mimosmluvní povinnosti v občanském právu ZAŘAZENO V ROCE 2021
A. Janoušková
Náhradní mateřství v českém právu a související otázky ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
J. Sivák

Náhradní péče o dítě – Právo prakticky
L. Trnková

Nájem bytu a domu po rekodifikaci soukromého práva
M. Selucká, L. Hadamčík

Nájemní a družstevní bydlení ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
Nakladatelství Leges - S. Křeček

Nájemní a družstevní bydlení podle NOZ a ZOK
S. Křeček – Nakladatelství Leges

Náklady občanského soudního řízení a rovný přístup účastníků ke spravedlnosti
J. Hurdík ml.

Nekalé obchodní praktiky
B. Vítová, M. Etlíková

Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře
Nakladatelství Leges – D. Ondrejová, D. Sehnálek

Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách po rekodifikaci soukromého práva
B. Vítová

Nové české nadační právo v evropském srovnání
K. Ronovská

Nové mezinárodní dohody na ochranu investic ZAŘAZENO V ROCE 2019
V. Balaš, P. Šturma

Oceňování nemovitostí – moderní metody a přístupy
P. Ort – Nakladatelství Leges

Oceňování nemovitostí v praxi ZAŘAZENO V ROCE 2019
P. Ort, O. Ortová Šeflová- Nakladatelství Leges

Oceňování nemovitostí v praci ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
Nakladatelství Leges - P. Ort

Oceňování služebností: teorie a praxe – Právo prakticky
J. Hanák, J. Sedláček, K. Kuhrová

Odůvodnění civilního rozsudku
P. Vrcha – Nakladatelství Leges

Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů ZAŘAZENO V ROCE 2021
P. Mates a kolektiv - Nakladatelství Leges

Ochrana osobnosti v common law a českém právu
E. Ondřejová – Nakladatelství Leges

Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám podnikatelů
Právo prakticky – J. Pokorná, E. Večerková, T. Levická

Operativní leasing firemních vozidel ZAŘAZENO V ROCE 2019
J. Kot

Online soudnictví v ČR ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
Z. Loebl, P. Loutocký, M. Maisner, M. Matějka, R. Polčák, M. Urbániková

Osvojení dětí. Úplná adopce v českém právu
A. Křístek

Podnikatelský pronájem věcí movitých – Právo prakticky
V. Pilík

Pojem osoby v právu – Nakladatelství Leges ZAŘAZENO V ROCE 2019
K. Beran

Poručenství a jiné formy péče o dítě ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
A. Fidrmucová

Povinnost a odpovědnost v civilním právu hmotném a procesním ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
M. Sedláček, T. Střeleček a kolektiv
Pozemkové vlastnictví ZAŘAZENO V ROCE 2021
H. Adamová / A. Brim / P. Coufalík / E. Dobrovolná / J. Hanák / A. Pekařová

Právní a sociální aspekty mediace ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
L. Holá

Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva ZAŘAZENO V ROCE 2019
K. Beran, P. Čech, D. Elischer, J. Hrádek, Z. Kühn, L. Novotná Krtoušová, P. Ondřejek

Právní subjektivita
R. Pelikán

Právní úprava profesionálního sportu v ČR a zahraničí – Právo prakticky
H. Jurka

Právo imisí, právo cesty a další sousedské spory – Právo prakticky
K. Svoboda

Právo proti nekalé soutěži ZAŘAZENO V ROCE 2019
D. Patěk

Procesní postavení osoby neznámého pobytu ve světle Nařízení Brusel Ibis ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
P. Uhlířová

Prodlení s plněním nepeněžitého dluhu a jeho následky ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
A. Bányaiová

Provoz, revize a údržba technických zařízení ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
 M. Šturma – Nakladatelství Grada

Průvodce uzavíráním smluv – Právo prakticky, 3. vydání ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
D. Ondrejová

Předběžná opatření v civilním sporném řízení ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
Nakladatelství Leges - V. Kučera

Předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí – Právo prakticky
K. Čuhelová

Předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí – Právo Prakticky, 2. vydání ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
K. Čuhelová

Předpoklady vzniku odpovědnosti za újmu v soukromém právu ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
D. Novák

Převod nemovitosti od počátku do konce – průvodce (nejen) pro realitní makléře – Právo prakticky ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
K. Spozdilová

Příkazní smlouva – Právo prakticky
V. Pilík

Rádce nájemníka bytu ZAŘAZENO V ROCE 2019
  L. Veselá, M. Taraba- Nakladatelství Grada

Rádce pro členy bytových družstev a vlastníků bytů ZAŘAZENO V ROCE 2019
  M. Taraba – Nakladatelství Grada

Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva
K. Svoboda

Rovné odměňování mužů a žen v profesionálním sportu ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
Nakladatelství Leges - D. Linhartová

Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku
N. Rozehnalová

Rozvody, rozchody a zánik partnerství, 4. vydání ZAŘAZENO V ROCE 2019
J. Dvořáková Závodská, M. Francová

Rukověť mediátora aneb Co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora – Právo prakticky
R. Brzobohatý, L. Poláková, T. Horáček

Sazby odměny vybírané kolektivními správci ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
Nakladatelství Leges - T. Vojtíšková

Slovník právních pojmů (občanský zákoník)
L. Pauldura a kolektiv

Směnka v soudním řízení ZAŘAZENO V ROCE 2019
  R. Chalupa- Nakladatelství Leges

Smlouvy přípravného druhu – Právo prakticky, 2. vydání ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
V. Pilík, J. Maur, D. Nový, V. Nedělová, M. Sedláček, R. Kolář

Soudní exekuce – 2. vydání
J. Wolfová, M. Štika

Soudní judikatura ve světle nového občanského zákoníku. Komentovaný rejstřík judikatury a její užití po rekodifikaci
P. Bezouška a kolektiv

Soukromoprávní ochrana piety zemřelého ZAŘAZENO V ROCE 2019
M. Ondrúš

Soukromé právo 21. století
J. Dvořák a kolektiv

Sousedská práva podle nového občanského zákoníku
J. Spáčil, D. Hrabánek – Nakladatelství Leges

Společenství vlastníků jednotek. Praktická příručka ZAŘAZENO V ROCE 2021
V. Filip

Správa cizího majetku – Právo prakticky
L. Josková, L. Pěsna

Svěřenské fondy ZAŘAZENO V ROCE 2021
E. Hrušková / J. S. Turnbull - Nakladatelství Grada

Svěřenské fondy. Institut pro uchování a převody rodinného majetku – 2. vydání
B. Bednaříková

Šíření pravdivých údajů o podnikatelích jako nekalá soutěž a/nebo narušení jeho dobré pověsti ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
D. Ondrejová, K. Římanová, T. Zvoníček

The Concept of Juristic Person ZAŘAZENO V ROCE 2021
K. Beran

ÚZ č. 902 – Převodové tabulky pro NOZ a ZOK
F. Korbel – Nakladatelství Sagit

Věcná břemena s veřejnoprávním prvkem
J. Truneček – Nakladatelství Leges 

Věcná práva podle starého a nového občanského zákoníku
M. Králík – Nakladatelství Leges

Veřejné užívání a jeho předmět ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
A. Mácha

Vliv římského práva na vybrané instituty práva mezinárodního obchodu ZAŘAZENO V ROCE 2019
K. Růžička, B. Poláček, R. Novák, P. Dostalík

Vlastnictví bytu
M. Selucká, E. Dobrovolná, V. Vitoul, S. Štěpánová

Vymahatelnost práva pomocí online mimosoudního řešení sporů ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
P. Loutocký

Vyživovací povinnost po rekodifikaci
D. Kovářová – Nakladatelství Leges

Zajištění a utvrzení dluhu v praxi  – Právo prakticky
M. Pelikán

Zápisy práv do katastru nemovitostí ZAŘAZENO V ROCE 2021
J. Pavelec
Zápisy práv do katastru nemovitostí, 2. vydání ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
J. Pavelec

Zástavní právo, 3. vydání ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
L. Vymazal

Zástavní právo v novém občanském zákoníku
L. Vymazal

Zastoupení. Specifika a context ZAŘAZENO V ROCE 2021
M. Sedláček

Závazky ze schovacích a zaopatřovacích smluv – Právo prakticky
K. Svoboda

Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku. Komentář k § 1721 – 2893 OZ ZAŘAZENO V ROCE 2019
  Z. Pražák, J. Fiala, J. Handlar – Nakladatelství Leges

Změna okolností ve smluvním právu ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
V. Pilík, P. Dobiáš, M. Sedláček a kolektiv

Zvláštní způsoby uzavírání smluv. Jednostranné sliby – Právo prakticky ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
V. Pilík, R. Kolář, J. Maur, D. Nový, M. Sedláček, P. Dobiáš, M. Kostková

Žaloba v civilním řízení, 2. vydání ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
K. Svoboda

Přeložená legislativa – anglický jazyk

Občanský zákoník  – Civil Code (40/1964 Sb.)

Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele: 1 124 Kč
(při roční fakturaci)

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.