Právní obor

Duševní vlastnictví a mediální právo

Komentáře k předpisům

Komentáře k předpisům

Autorský zákon (121/2000 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2021
Nakladatelství Leges – R. Polčák P. Koukal / R. Leška / M. Myška / J. Hrabánek

Autorský zákon (121/2000 Sb.)
I. Holcová, V. Křesťanová a kolektiv

Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl (133/1980 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2020
I. Holcová a kolektiv
Mezinárodní úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací (192/1964 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2020
I. Holcová a kolektiv
Nařízení o přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu (2017/1128/EU) ZAŘAZENO V ROCE 2020
I. Holcová a kolektiv
Nařízení o přeshraniční výměně formátově přístupných rozmnoženin některých děl a jiných předmětů chráněných autorským právem a právy s ním souvisejícími mezi Unií a třetími zeměmi ve prospěch osob nevidomých, osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení (2017/1563/EU) ZAŘAZENO V ROCE 2020
I. Holcová a kolektiv
Směrnice, kterou se mění směrnice 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících (2011/77/EU) ZAŘAZENO V ROCE 2020
I. Holcová a kolektiv
Směrnice o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících (2006/116/ES) ZAŘAZENO V ROCE 2020
I. Holcová a kolektiv
Směrnice o dodržování práv duševního vlastnictví (2004/48/ES) ZAŘAZENO V ROCE 2020
I. Holcová a kolektiv

Směrnice o elektronickém obchodování (2000/31/ES)
I. Holcová a kolektiv

Směrnice o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (2001/29/ES) ZAŘAZENO V ROCE 2020
I. Holcová a kolektiv
Směrnice o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu (2014/26/EU) ZAŘAZENO V ROCE 2020
I. Holcová a kolektiv
Směrnice o koordinaci určitých předpisů týkajících se autorského práva a práv s ním souvisejících při družicovém vysílání a kabelovém přenosu (93/83/EHS) ZAŘAZENO V ROCE 2020
I. Holcová a kolektiv
Směrnice o některých povolených způsobech užití některých děl a jiných předmětů chráněných autorským právem a právy s ním souvisejícími ve prospěch osob nevidomých, osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení a o změně směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (2017/1564/EU) ZAŘAZENO V ROCE 2020
I. Holcová a kolektiv
Směrnice o některých povolených způsobech užití osiřelých děl (2012/28/EU) ZAŘAZENO V ROCE 2020
I. Holcová a kolektiv
Směrnice o právní ochraně databází (96/9/ES) ZAŘAZENO V ROCE 2020
I. Holcová a kolektiv
Směrnice o právní ochraně počítačových programů (2009/24/ES) ZAŘAZENO V ROCE 2020
I. Holcová a kolektiv
Směrnice o právu na opětný prodej ve prospěch autora originálu uměleckého díla (2001/84/ES) ZAŘAZENO V ROCE 2020
I. Holcová a kolektiv
Směrnice o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem (2006/115/ES) ZAŘAZENO V ROCE 2020
I. Holcová a kolektiv
Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském (Ženeva 1996) (33/2002 Sb. m.s. ) ZAŘAZENO V ROCE 2020
I. Holcová a kolektiv
Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech (Ženeva 1996) (48/2002 Sb. m. s.) ZAŘAZENO V ROCE 2020
I. Holcová a kolektiv
Tiskový zákon (46/2000 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
A. Rozehnal
Vyhláška, kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn (488/2006 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2020
I. Holcová a kolektiv
Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání (132/2010 Sb.)PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
A. Rozehnal

Zákon o České televizi (483/1991 Sb.)
A. Rozehnal

Zákon o Českém rozhlasu (484/1991 Sb.)
A. Rozehnal

Zákon o neperiodických publikacích (37/1995 Sb.)PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
A. Rozehnal

Zákon o ochraně průmyslových vzorů (207/2000 Sb.)
P. Koukal

Zákon o ochranných známkách (441/2003 Sb.)
P. Koukal, R. Charvát, S. Hejdová, M. Černý

Zákon o ochranných známkách (441/2003 Sb.) – Praktický komentář ZAŘAZENO V ROCE 2020
E. Peřinová, K. Pomaizlová, M. Loučka a kolektiv
Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání (231/2001 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
A. Rozehnal
Zákon o regulaci reklamy (40/1995 Sb.)PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
A. Rozehnal
Zákon o Státním fondu kultury (239/1992 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2020
I. Holcová a kolektiv
Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o ochraně obchodního tajemství (221/2006 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2020
I. Holcová a kolektiv
komentované vzory smluv - ikona

Komentované vzory smluv a podání – Duševní vlastnictví

Ikona Časopisy a odborné články

Články a jiné dokumenty

Průmyslové vlastnictví

Monografie - ikona

Monografie a praktické příručky

Autorské právo v otázkách a odpovědích ZAŘAZENO V ROCE 2021
Nakladatelství Grada – T. Dobřichovský / P. Žikovská
Autorské právo v rozhlasovém vysílání ZAŘAZENO V ROCE 2021
Nakladatelství Leges - M. Beneš
Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou ZAŘAZENO V ROCE 2019
M. Zdvihalová, D. Synková, E. Schneiderová
Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou ZAŘAZENO V ROCE 2019
M. Zdvihalová, D. Synková, E. Schneiderová

Autorské právo a práva související
Nakladatelství Leges – J. Srstka a kolektiv

Evropský patent s jednotným účinkem a jednotný patentový úřad
J. Kratochvíl, L. Jakl

Fotografie a právo
Nakladatelství Leges – M. Valoušek

Fotografie a právo
Nakladatelství Leges – M. Valoušek

Internet, informační společnost a autorské právo
A. Andruško

Kolektivní správa v kontextu moderních technologií ZAŘAZENO V ROCE 2022
Nakladatelství Leges - L. Smolka

Limity autorskoprávní ochrany
Nakladatelství Leges – J. Prchal

Odměňování zaměstnaneckých (podnikových) vynálezů a jeho přiměřenost – právní a ekonomické aspekty ZAŘAZENO V ROCE 2021
P. Svačina / M. Boháček / R. Bačárová / B. Rýdlová
Ochrana duševního vlastnictví ve státech anglo-americké a smíšené právní tradice ZAŘAZENO V ROCE 2019
M. Machů, E. Adlerová
Ochrana průmyslového vlastnictví v afrických zemích s důrazem na práva na označení ZAŘAZENO V ROCE 2021
E. Adlerová, M. Machů
Ochrana průmyslového vlastnictví v afrických zemích s důrazem na práva na označení ZAŘAZENO V ROCE 2020
E. Adlerová, M. Machů- Nakladatelství Grada
Ochrana soukromí versus svoboda projevu médií ZAŘAZENO V ROCE 2019
L. Kováčová, L. Nechvátalová, Š. Výborný - Nakladatelství MUNI

Právní ochrana designu – průmyslové vzory, autorská díla
P. Koukal

Právní ochrana průmyslového vlastnictví v asijských zemích
E. Adlerová, M. Machů, A. Pecková

Výjimky a omezení autorského práva v prostředí digitálních sítí ZAŘAZENO V ROCE 2021
M. Myška

Základy izraelského obchodního práva se zaměřením na právo duševního vlastnictví
M. Boháček, M. Machů

Zeměpisná označení výrobků a jejich právní ochrana
H. Kelblová

Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele: 333 Kč
(při roční fakturaci)

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.