Právní obor

Doprava

Komentáře k předpisům

Komentáře k předpisům

Budapešťská úmluva o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských vodních cestách (CMNI). Sdělení Ministerstva zahraničních věcí (32/2006 Sb. m. s.)
J. Lojda

Montrealská úmluva – Mezinárodní letecká přeprava ZAŘAZENO V ROCE 2021
Nakladatelství VOX - P. Sedláček
Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) a Předpisy CIM (Přípojek B k Úmluvě COTIF). Vyhláška ministra zahraničních věcí (8/1985 Sb. ve znění dodatku 49/2006 Sb., v aktuálním znění, viz sdělení 65/2015 Sb.)  PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
J. Lojda
Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě (CMR). Vyhláška ministra zahraničních věcí (11/1975 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
J. Lojda
Úmluva CMR (11/1975 Sb.). Mezinárodní silniční nákladní doprava ZAŘAZENO V ROCE 2021
Nakladatelství VOX - P. Sedláček

Zákon o dráhách (266/1994 Sb.)
J. Lojda

Zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích (56/2001 Sb.) ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
M. Tichý, M. Šoc
Zákon o silničním provozu (361/2000 Sb.) ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
D.Novopacký, P. Vetešník, K. Bezděkovský
Zákon o silničním provozu (361/2000 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
P. Bušta, J. Kněžínek, A. Seidl
Zákon o vnitrozemské plavbě (114/1995 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
J. Lojda

Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (247/2000 Sb.)
P. Bušta, J. Kněžínek

Články a jiné dokumenty

Právo v přepravě a zasilatelství

Ikona - vybraná judikatura v ASPI

Vybraná judikatura – Doprava

Vybraná judikatura ve věcech silničního provozu, silniční dopravy a pozemních komunikací
P. Hrdlička, J. Kněžínek, P. Mlsna

Monografie - ikona

Monografie a praktické příručky

City logistika  ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
P. Kolář, M. Mervart, R. Novák

Drogy v dopravě
M. Blažejovský

Dopravní aplikace sdílené ekonomiky a jejich veřejnoprávní regulace ZAŘAZENO V ROCE 2021
Nakladatelství Leges - M. Krupa
Intermodální přeprava se zvláštním zřetelem na její organizaci a řízení ZAŘAZENO V ROCE 2020
P. Kolář

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I (A. Říční právo, B. Letecké právo)
B. Poláček

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II (C. Železniční právo, D. Námořní právo)
B. Poláček

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III (E. Silniční právo, F. Multimodální právo)
B. Poláček

Mezinárodní přepravní doklady ZAŘAZENO V ROCE 2020
B. Poláček, R. Novák

Právo civilního letectví
T. Smejkalová, L. Pichlerová

Přepravní právo v mezinárodní kamionové dopravě. 2. vydání
Nakladatelství Leges – J. Krofta

Sbírka právních předpisů v mezinárodní přepravě ZAŘAZENO V ROCE 2021
Nakladatelství VOX - Sedláček, Vaca & spol., advokátní kancelář, s. r. o.

Smlouva o přepravě osoby v novém soukromém právu
O. Frinta

Vybrané otázky z přepravy a zasílatelství – Právo prakticky
P. Sedláček, M. Florián

Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele: 291 Kč
(při roční fakturaci)

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.