Přeložená legislativa

Mějte vždy po ruce profesionální překlady právních předpisů

Překlad vzniká ve spolupráci s advokátními kancelářemi, certifikovaným předkladatelským týmem a s korekturou rodilého mluvčího. Při vzniku textu se dbá především na správnost překladu a v celém textu se používají ustálené výrazy. Po novelizaci předpisů je překlad aktualizován.

Překladatelská společnost Aspena má s překlady právních textů zkušenosti již od roku 1995 a je držitelem řady certifikátů.

S překlady v ASPI můžete také komfortně dále pracovat – ukládat si je do oblíbených, tisknout nebo ukládat.

Přeložená legislativa – anglický jazyk

Anglický jazyk
Autorský zákon – Copyright Act (121/2000 Sb.)
Daňové předpisy
Daňový řád – Tax Regulations (280/2009 Sb.)
Zákon o dani z přidané hodnoty – Act of Value Added Tax (235/2004 Sb.)
Zákon o daních z příjmů – Act of Income Taxes (586/1992 Sb.)
Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní – Act on international cooperation in tax administration (164/2013 Sb.)
Insolvenční zákon – Insolvency Law (182/2006 Sb.)
Občanské právo
Občanský soudní řád – Civil Procedure Code (99/1963 Sb.)
Občanský zákoník – Civil Code (89/2012 Sb.)
Zákon o mezinárodním právu soukromém – Act Governing Private International Law (91/2012 Sb.)
Správní řád – Administrative Procedure Code (500/2004 Sb.)
Trestní právo
Trestní řád – Code of Criminal Procedure (141/1961 Sb.)
Trestní zákoník – Penal Code (40/2009 Sb.)
Veřejné zakázky
Zákon o ochraně hospodářské soutěže – Act on Protection of Competition (143/2001 Sb.)
Zákon o veřejných zakázkách – Act on Public Procurement (137/2006 Sb.)
Zákon o zadávání veřejných zakázek – Act of Public Procurement (134/2016 Sb.)
Zákon o obchodních korporacích – Business Corporation Act (90/2012 Sb.)
Zákon o účetnictví – Accounting Act (563/1991 Sb.)
Zákon směnečný a šekový – Bill of Exchange and Cheque Act (191/1950 Sb.)
Zákoník práce – Labour Code (262/2006 Sb.)
Cena za rok bez DPH pro 1 uživatele 11 990 Kč

Přeložená legislativa – německý jazyk

Německý jazyk
Daňové předpisy
Daňový řád – Abgabenordnung (280/2009 Sb.)
Zákon o dani z přidané hodnoty – Gesetz über die Mehrwertsteuer (235/2004 Sb.)
Zákon o daních z příjmů – Einkommen- und Körperschaftsteuergestz (586/1992 Sb.)
Občanské právo
Občanský zákoník – Bürgerliches Gesetzbuch (89/2012 Sb.)
Zákon o mezinárodním právu soukromém – Gesetz über das Internationale Privatrecht (91/2012 Sb.)
Obchodní korporace
Zákon o obchodních korporacích – Gesetz über Handelskorporationen  (90/2012 Sb.)
Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev – Gesetz über die Umwandlung von Handelsgesellschaften und Genossenschaften (125/2008 Sb.)
Veřejné zakázky
Zákon o ochraně hospodářské soutěže – Wettbewerbsschutzgesetz (143/2001 Sb.)
Zákon o veřejných zakázkách – Gesetz über öffentliche Aufträge (137/2006 Sb.)
Zákon o zadávání veřejných zakázek – Gesetz über die Vergabe von öffentlichen Aufträgen (134/2016 Sb.)
Zákon o kolektivním investování – Gesetz über kollektive Kapitalanlagen (189/2004 Sb.)
Zákon směnečný a šekový – Wechsel- und Scheckgesetz (191/1950 Sb.)
Zákoník práce – Arbeitsgesetzbuch (262/2006 Sb.)
Cena za rok bez DPH pro 1 uživatele 10 990 Kč
Anglický jazyk Německý jazyk
Roční cena bez DPH pro 1 uživatele 11 990 Kč 10 990 Kč

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.