Listopadové novinky v ASPI

Nový Průvodce Ochrana osobních údajů , nově zařazené a aktualizované komentáře,  novinky  v monografiích Wolters Kluwer, Grada i Leges

KOMENTÁŘE – nově zařazené do nabídky ASPI 2020

Komentář Lex Voucher (185/2020 Sb.

Komentář Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (591/2006 Sb.) – specializace Pracovní právo a sociální  zabepečení I, Pracovní právo a sociální zabezpečení II

Komentář Zákon o Celní správě České republiky (17/2012 Sb.)  – specializace Veřejné sbory

Komentář Zákon o státním zastupitelství (283/1993 Sb.) – specializace Trestní právo

KOMENTÁŘE – všichni předplatitelé příslušných komentářů získávají následující aktualizace 

Praktický komentář Zákon o některých přestupcích (251(2016 Sb. ) právní stav k 1. 10, 2020 – specializace Správní právo – obecné předpisy

Komentář Zákon o odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci (82/1998 Sb.), právní stav k 1. 7. 2020 – specializace Správní právo – obecné předpisy

MONOGRAFIE A PRAKTICKÉ PŘÍRUČKY –  nově zařazené do nabídky ASPI 2020

Nakladatelství Wolters Kluwer

Glosář výrazů a zkratek rozhodčího řízení a ADR – specialiazce Rozhodčí řízení

Hmotný a nehmotný majetek v podnikání – specializace

Mezinárodní přepravní doklady – specializace Doprava

Ochrana průmyslového vlastnictví v afrických zemích s důrazem na práva na označení – specializace Duševní vlastnictví

Průvodce uzavíráním smluv, 3. vydání – specializace Občanské právo hmotné a procesní II

Nakladatelství Grada

Zdraví a nemoc zaměstnance specializace Pracovní právo a sociální zabezpečení II

Do balíčků Daně, Účetnictví a Občanské právo a právo obchodních korporací jsme zařadili: DPH 2020 Výklad s příklady / Elektronická evidence tržeb v přehledech / Směrnice DAC  6 v přehledech / Účetní případy pro praxi /Účetnictví pro úplné začátečníky /

NOVINKA ASPI Průvodce Ochrana osobních údajů

Přehledná a rychlá navigace nařízením GDPR a zákonem o zpracování osobních údajů.
Na 3 kliknutí získáte v jednom dokumenty všechny dostupné informace k hledané problematice – konkrétní paragraf předpisu, komentář, judikaturu, články, vzory a postupy.

Informace jsou ověřené, průběžně aktualizované a doplňované.

Průvodce Ochrana osobních údajů vám rádi představíme.