Jako první na trhu přinášíme komentář k tzv. Milostivému létu II

Od 1. září 2022 nabývá účinnosti tzv. Milostivé léto II.

Čím se liší od Milostivého léta I nebo jaké změny v legislativě a praktické aplikaci přináší zákon č. 214/2022 Sb. popisuje aktuální článek JUDr. Martina Štiky.

Zákon č. 214/2022 Sb., o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů rozšiřuje s účinností od 1. září 2022 právní materii exekučního práva. Stává se tak dalším z jeho zákonných pramenů. Na tomto místě je však nutné uvést, že intenzita novelizací odvětví exekučního práva za poslední dobu dvou let již výrazně přesahuje žádoucí úroveň. Oblast exekučního práva se bohužel i díky tomuto zákonu stává ještě více nepřehlednou. Odborná právnická obec se v ní velmi obtížně orientuje, natož pak účastníci samotného řízení.

Z hlediska své obsahové struktury obsahuje zákon zejména úpravu Milostivého léta II, které je účinné ode dne 1. září 2022 do dne 30. listopadu 2022. Dále pak přechodnými ustanoveními upravuje a rozšiřuje účinnost vybraných institutů exekučního práva upravených zákonem č. 286/2021 Sb.

Právní úprava Milostivého léta II byla přijímána podle § 90 odst. 2 zák. č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Do určité míry odstraňuje vybrané nejasnosti, které přinesla dosavadní praxe předchozí úpravy. Zároveň obsahuje i některé nové principy. Obecně ale mají změny parametrickou povahu. Předně je obsahem samostatného zákona, nikoliv pouze přechodným ustanovením. Došlo k mírné úpravě podmínek úhrady jistiny a navýšení nákladů exekuce. Norma výslovně upravuje proces písemného sdělení žádosti povinného o zahájení postupu podle právní úpravy Milostivého léta II (§ 1 odst. 3). Dále pak žádost o sdělení výše částky nebo žádost o sdělení splnění podmínky podle § 1 odst. 3 písm. b) [§ 2].

Lze přijmout definici, že podstatou Milostivého léta II je osvobození fyzických osob od placení veškerých dalších pohledávek přesahujících zaplacenou jistinu v exekučním řízení a dalších nákladů exekuce za předpokladu, že povinný splní některou z alternativních podmínek úhrady jistiny a nákladů exekuce ve výši 1 500 Kč (zvýšenou o DPH). Zákonodárce v důvodové zprávě konstatuje, že „cílem je umožnit v co nejkratší době povinným učinit kroky k zastavení exekucí vedených ve prospěch veřejnoprávních oprávněných a přispět tak ke snížení počtu exekucí“.

Podstatnou změnou oproti Milostivému létu I je okamžik, od kterého musí exekutor zahájit postup podle tohoto zákona. Tím okamžikem je až doručení sdělení žádosti povinného o zahájení postupu podle tohoto zákona (§ 1 odst. 3) nebo doručení některé z možných žádostí povinného podle § 2. Do té doby na exekuční řízení norma Milostivého léta II nedopadá.

Neměla by však být opomenuta komparace s právní úpravou tzv. Milostivého léta I. Podstatné je, že nová úprava dopadá na stejný okruh exekučních řízení. Oproti minulosti je nastaven závazný procesní postup povinného i exekutora. Došlo také k mírné modifikaci podmínek a úpravě výše paušální náhrady nákladů exekuce. Naopak v oblasti dispozice normy byla předchozí úprava v zásadě převzata.

S ohledem na výše uvedené je primární snahou komentáře předložit podrobnou právní analýzu a nastínit aplikaci normy v praxi. Z hlediska disciplíny interpretace právních předpisů jsou využívány nejenom všechny základní, ale i zvláštní metody výkladu. Důvodem je, že zákon v některých částech, i přes zjevnou snahu o zvýšenou popisnost, nedopadaná na všechny relevantní procesní situace (zejména § 3). Za nešťastné řešení lze považovat speciální úpravu při doručování (§ 2), která odňala exekutorovi možnost ověřit autentičnost podání.

Martin Štika je také autorem prvního uceleného komentáře k zákonu o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů (214/2022 Sb.)..

 Autor JUDr. Ing. Martin Štika je soudním exekutorem v Hradci Králové, přidruženým členem Právní a legislativní komise Exekutorské komory ČR a doktorandem na Katedře občanského práva Právnické fakulty ZČU v Plzni

 

 Všem předplatitelům ASPI s komentářem k Exekučnímu řádu jsme do jejich licencí bezplatně doplnili komentář zákona č. 214/2022 Sb.) – Milostivé léto II.

V případě dotazů neváhejte kontaktovat naše obchodní poradce