Březnové novinky v ASPI

Do ASPI zařazen již  3. komentář ke správnímu řádu, nově aktualizované komentáře,  další rozšíření a aktulizace Praktického manuálu k ZOK, nová monografie Covid-19 v účetních a daňových souvislostech a jiné zajímavé novinky…

KOMENTÁŘE – nově  zařazené

Komentář Etický kodex státního zastupitelství  (7 SPR 269/2017) – specializace  Trestní právo 

Komentář Správní rád s poznámkami a judikaturou (500/2004 Sb.) – specializace Správní právo – obecné předpisy

 Všichni předplatitelé příslušných komentářů získávají následující aktualizace:

Komentář Lex Covid – Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby (191/2020 Sb.), právní stav k 31. 12. 2020 – k dispozici všem předplatitelům ASPI

Komentář Zákon o celní správě České republiky (17/2012 Sb.), právní stav k 1. 1. 2021 – specializace Daně a poplatky

Komentář Zákon o daních z příjmů (586/1992 Sb.), právní stav aktualizovaných částí k 31. 12. 2020 – specializace Daně a poplatky

Komentář Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (418/2011 Sb.), právní stav k 1. 1. 2021 – specializace Trestní právo

 PRAKTICKÝ MANUÁL K ZOK

ASPI Praktický manuál k zákonu o obchodních korporacích průběžně rozšiřujeme a aktualizujeme v souladu se zásadní novelou tohoto zákona účinnou od 1. 1. 2021

MONOGRAFIE A PRAKTICKÉ PŘÍRUČKY

Wolters Kluwer

Brněnská normativní civilistika – specializace Občanské právo hmotné a procesní II

COVID-19 v účetních a daňových souvislostech  – specializace Daně a poplatky

Fiduciární povinnosti orgánů společnosti na pomezí korporačního, insolvenčního a trestního práva – specializace Právo obchodních korporací

Glosy k právní argumentaci, 2. vydání – k dispozici všem předplatitelům ASPI

Nakládání s majetkem státu – specializace  Správní právo – obecné předpisy

Personalistka. 6. vydání – specializace Pracovní právo a sociální zabezpečení II

Skončení pracovního poměru – specializace Pracovní právo a sociální zabezpečení II

Výjimky a omezení autorského práva v prostředí digitálních sítí – specializace Duševní vlastnictví

Vymahatelnost práva pomocí online mimosoudního řešení sporů – specializace Občanské právo hmotné a procesní II


Nakladatelství Leges

Dědické právo. Praktická příručka – specializace  Občanské právo hmotné a procesní II

Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů – specializace Ochrana osobních údajů – GDPR, Ochrana osobních údajů – GDPR – veřejná správa

 ONLINE ŠKOLENÍ ASPI – pokračujeme zdarma
Stačí si jen vybrat z nabídky různých typů školení pro začátečníky i pokročilé, uživatele klasického ASPI  i ASPI Online.

Aktuální nabídka s přihláškou  zde